اجاره مغازه جنب شهر بازی پامچا
توضیحات دارای یخچال و میزو صندلی - مناسب جهت غذا پزی و فسفوت - موقعیت عالی در ورودی شهر
15,000,000 تومان
فروشگاه های جدید

 

 

خدمات جدید