جستجو

درخواست زمین برای ساختrss
مشارکت در ساخت

درخواست زمین برای ساخت
توضیحات امکان سرمایه گذاری تا 1.700.000.000 تومان - در هرکجا ازاراک که بهره اقتصادی داشت
درخواست زمین برای ساخت
مبلغ سرمایه: 1700000000
درخواست مشارکت در ساخت
توضیحات آمادگی ساخت زمین یا ساختمان کلنگی در مناطق - پردیس یک - پور محسن - شریعتی - گردو
درخواست زمین برای ساخت
مبلغ سرمایه: 1500000000
نمونه مشارکت در ساخت
توضیحات نمونه درخواست برای سازندگان، متقاضی زمین برای مشارکت در ساخت با توجه به موقعیت م
درخواست زمین برای ساخت
مبلغ سرمایه: 1111111111