تجاری/اداری(فروشی)rss
آماده فروش

مغازه 23.5 متری
تجاری/اداری(فروشی)
376,000,000 تومان

مغازه 29 متری

سند آزاد
مغازه 29 متری
تجاری/اداری(فروشی)
435,000,000 تومان

مغازه 26 متری

سند آزاد
مغازه 26 متری
تجاری/اداری(فروشی)
338,000,000 تومان
فروش تجاری 148 متری
تجاری/اداری(فروشی)
3,250,000,000 تومان
فروش مغازه 110 متری
تجاری/اداری(فروشی)
1,148,000,000 تومان