25,000,000 تومان
توان پرداخت اجاره (تومان) : 300000
15,000,000 تومان
اجاره ماهانه (تومان) : 800000
70,000,000 تومان
توان پرداخت اجاره (تومان) : 0